vacature penningmeester m/v

Gezocht: de groenste penningmeester van Amersfoort
Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar versterking. Wij zoeken een nieuwe penningmeester die de financiën van de coöperatie stroomlijnt en beheert. Daarnaast ben je ook een bestuurslid die andere zaken kan oppakken om de ambitie van 033GROEN waar te kunnen maken. De inzet is naar verwachting 2 avonden per maand. Het is een functie op basis van vrijwilligheid.

Wat is 033GROEN?
033GROEN heeft als ambitie dat Amersfoorters zich verbonden voelen met de publieke leefomgeving en zich samen inspannen om het groen (weer) betekenis te geven. Wij helpen bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven, etc, met het opzetten van buurttuinen, speelnatuur en groene school)pleinen waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontspannen en waar ze zich aan kunnen verbinden. Soms zijn wij initiatiefnemer, soms ondersteuner en soms wegbereider. Wij doen deze projecten vaak in opdracht van de gemeente, stichtingen of bewoners. Bekijk onze website www.033groen.nl voor meer informatie.

Hoe werkt onze coöperatie?
Sinds 2016 is 033GROEN een not-for-profit coöperatie. 033GROEN-ondernemers zijn een aparte categorie leden binnen onze statuten: ‘natuurlijke rechtspersonen die in het kader van hun beroepsuitoefening werkzaam zijn op gebieden die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen’. De coöperatie heeft contracten met haar opdrachtgevers en verdeelt deze opdrachten onder de 033GROEN-ondernemers. Een deel van de omzet wordt gebruikt voor communicatie, financiële afwikkeling, ledenwerving, etc. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen en komt elke 2 maanden bij elkaar in het Groene Huis. Jaarlijks zijn er minimaal 2 lgemene Ledenvergaderingen. Er zijn nu circa 10 leden, maar hebben een tienvoud aan vrijwilligers die meedraaien in onze projecten.

Wat wordt er van jou verwacht?
 Deelname aan de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen in het Groene Huis (’s avonds)
 Deelname aan de Algemene Ledenvergaderingen en andere leuke ontmoetingen/activiteiten
 Betalen van de facturen van onze 033GROEN-ondernemers
 Opstellen van facturen aan onze opdrachtgevers
 Opstellen van de jaarrekening in samenspraak met onze accountant.
 Opstellen van de begroting samen met het bestuur (rond de 100.000 euro in 2019)
 Opmaken van de BTW-aangifte
 Bijhouden van de in- en uitgaven in relatie tot de begroting
 Innen van de contributie van onze 033GROEN-ondernemers
 Optioneel: oppakken van eenmalige acties binnen het bestuur, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een
vrijwilligersuitje, op een informatiemarkt staan of een artikel schrijven voor op onze website
 Optioneel, maar zeker een aanrader; af en toe meedraaien in een van onze projecten
De inschatting is dat je circa 2 á 3 avonden in de maand hiermee bezig bent. Het is vrijwilligerswerk.

Interesse?
Heb je een groen hart met (enige) financiële ervaring en wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen
naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Wytse Dassen, voorzitter van de coöperatie 033GROEN, via
post@033groen.nl.